EBITDA zisk před úroky, daněmi a odpisy

Bod zvratu

Bod zvratu, BEP, nastává při jistém objemu produkce, Q, při které platí, že suma nákladů a suma výnosů má stejnou velikost a znaménko. Hospodářský výsledek takové produkce Q je roven nule.  

Při spuštění kolmice na horizontální osu procházející průsečíkem celkových nákladů a výnosů grafu závislosti na produkci zjistíme jaké minimální množství variabilního výstupu je nutné pro výsledný zisk roven nebo větší než nula. Zvyšováním produkce Q od tohoto bodu dále budeme dosahovat vyšších zisků.

Bodzvratu


Vzorec pro výpočet bodu zvratu:

Q = FN /( p-vn)

FN - fixní náklady

p - cena ks

nv - variabilní náklady na ks

 

Náklady

V ekonomii, podnikání a účetnictví představuje náklad spotřebování ekonomického zdroje, které je i obvykle spojené se současným nebo budoucím výdejem peněz.

Ve finančním účetnictví se nákladem rozumí snížení ekonomického prospěchu během účetního období ve formě poklesu hodnoty aktiv nebo zvýšení závazků, jehož následkem je snížení vlastního kapitálu jinou formou než jeho rozdělením (vyplacením) vlastníkům.

Jste zde: Home Náklady