EBITDA zisk před úroky, daněmi a odpisy

EBITDA

EBITDA spolu z dalšímy ukazateli patří do kategorií zisku, které se v poslední době se začaly hojně používat. Zisk před započtením úroků, daní a odpisů

Co je to EBITDA a k čemu se používá

(EBITDA, zkratka z anglického názvu Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace) je indikátor, který ukazuje provozní výkonnost společnosti. 

EBITDA je finanční ukazatel rentability oblíbený pro svoji rozšířenost na mezinárodní úrovni (EBITDA není zatížen daněmi).

  • EBITDA se používá k posouzení rentability, nejlépe ve své provozní formě.
  • Vlastník může prostřednictvím stanoveného úkolu ročního EBITDA  řídit společnost.

Kategorie zisku dle anglosasů a český výsledek zisků a ztrát:

česká výsledovka dle MF poskytuje dostatek údajů k výpočtu EBITDA

EBITDA je zkratka pro Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization,
česky zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace. Z výkazu zisku se musí dopočítat.
Zde uváděná čísla řádků jsou definována ve Výkaz zisku a ztrát v druhovém členění 

EBIT je zkratka pro Earnings before Interest and Taxes
je ekvivalent českého provozního výsledku hospodaření, ten uveden ve výkazu zisku a ztrát na řádku 30 (VZZ).

EBT je zkratka pro Earnings before Taxes,
výsledek hospodaření před zdaněním, řádek 61,

EAT je zkratka pro Earnings after Taxes, 
výsledek hospodaření za účetní období, řádek 60

Vztah mezi úrovněmi zisku:

 schema-zisku-EAT-EBT-EBIT-EBITDA

Tržby - náklady( bez odpisů,úroků,daní) = zisk před odpisy, úroky, daněmi (EBITDA, EBDIT)
EBITDA - odpisy = zisk před úroky a daněmi ( EBIT)
EBIT - úroky( nákladové) = zisk před zdaněním (EBT)
EBT - daň z příjmu = zisk po zdanění ( EAT)

Výpočet EBITDA

obecný výpočet

  1. Vytiskněte hospodářský výsledek nebo sestavu výkaz zisků a ztrát Vaší společnosti.
  2. Odečtěte své náklady (s výjimkou úroků a daní) od výnosů. Dostáváte "EBIT."
  3. Najděte řádky položky odpisy.
  4. Najděte řádky položky amortizace.
  5. Vypočtete EBITDA podle vzorece: EBIT + odpisy + amortizace = EBITDA

Pokud některý z odpisů (nebo obojí) neexistuje, zadejte 0 do výše uvedeného vzorce.

výpočet v ČR

Skutečný EBITDA za období se vypočítá z výsledovky (výkaz zisků a ztrát tak jak ho definuje zákon),
EBITDA = EBIT + odpisy 
řádek * provozního výsledku hospodaření (EBIT) ř.30, plus řádek E. odpisú ř.18 
provozní EBITDA = EBITDA + změna stavu rezerv a opravných položek + změna stavu majetku
EBITDA ještě plus G. změna stavu rezerv a opr. pol. ř.25, plus řádek(y) zachycující změnu stavu majetku a materiálu (III. .- F., tj. ř.19 - ř. 22, nebo jen majetku pokud je činností spol. prodej materiálu např. )
Korekce v upravené EBITDA mají co nejlépe postihovat realitu (nedobytnost pohledávek, prodej majetku), tak aby EBITDA co nejlépe postihoval provozní cash flow, ale bez ohledu na finanční, daňové a mimořádné výsledky.

Souvislost Zisku a Krycího Příspěvku u výrobní společnosti:

EBIT  (EBIT = KP - FN)  je zbytek z krycího příspěvku po úhradě fixních nákladů. EBIT je zisk(+) případně ztráta(-) pokud je zbytek záporný.

Krycí příspěvek neboli příspěvek na úhradu: KP (KP = T - VN) je zůstatek po odečtení variabilních nákladů od tržeb. 

Stupňovitý výpočet příspěvku na úhradu

Tržby z realizace výrobků- Variabilní náklady= Příspěvek na úhradu I.
Příspěvek na úhradu I.- Výrobkové fixní náklady=Příspěvek na úhradu II.
Příspěvek na úhradu II.- Fixní náklady střediska=Příspěvek na úhradu III.
Příspěvek na úhradu III.- Podnikové fixní náklady= Zisk (ztráta) = EBIT

Odkazy a zdroje

promiňte, u dokumnetů kde neznám zdroje, autor nechť mě kontaktuje

reklama
Jste zde: Home